Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Viết theo yêu cầu

- Ngoài những sản phẩm có sẵn và niêm yết trên web, phòng tranh có nhận viết vẽ chữ Việt và chữ Hán theo yêu cầu...quý khách có ý tưởng thể hiện, có nội dung chữ, thơ văn cần thể hiện bằng thư pháp thì có thể yêu cầu đặt viết vẽ....

- Phòng tranh có nhận yêu cầu làm theo kích thước, hình thức trình bày: từ khung tranh, liễn lụa đến đa dạng chất liệu như: giấy, lụa, gỗ, đá vải canvas, fomex...