Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toán

THANH TOÁN
1. TK: Đào Văn Chiến

stk: 044.1000.6482.74
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tân Bình

 

2. TK: Đào Văn Chiến

stk: 102.2249.5565.018

Ngân hàng TECHCOMBANK chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, TP. HCM